iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

1. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
2. ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคไต ด้วยความคุ้มครองการล้างไตและการทำเคมีและรังสีบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3. ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใยด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรพร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
4. ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
5. ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติกตามคำแนะนำของแพทย์
6. ครอบคลุมทุกที่ทั่วโลกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

 

 

Healthy Kids
มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกรัก เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคตให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง

 

 

1. มอบเงินออมให้ลูก ด้วย เงินคืน ประจำปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

2. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ต่อเนื่องถึง 150 วัน

3. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

4. คลายกังวล...มอบค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 20 ครั้งต่อปี

iKid

มอบความคุ้มครองให้ลูกน้อยเริ่มต้น
1,000,000 บาท
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุด
6,000,000 บาท
มอบค่า ชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์อื่นๆ

ประกันสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย
ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย ความคุ้มครองสูงเป็นวงเงินรักษาต่อโรค ต่อครั้ง ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่เป็นต่อโรคต่อปี
ทำให้มีวงเงินรักษาที่มากกว่าในอตราเบี้ยที่เท่ากัน สามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบมีเงินออม หรือไม่มีเงินออม ปรึกษาตัวแทนของเรายินดีให้คำแนะนำ

สุขภาพดี 4200 6200

เงื่อนไขพิเศษไม่บังคับสัญญาหลังแพงๆ อายุรับแรกเข้า 1 เดือน - 64 ปี พร้อมชดเชยรายวัน พิเศษด้วยผลประโยชน์เพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ภายใน 31 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม