การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 
เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับพนักงาน  จากกรุงไทย-เอ็กซ่า

 

การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ  อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด  ด้วยแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 
พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี  ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แม้ในยามฉุกเฉิน

สิทธิประโยชน์หลักประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มระยะเวลาคุ้มครอง  1 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย  16-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
จำนวน 10 คนขึ้นไป


เอกสารประกอบการสมัคร

•  ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
•  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
•  สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
•  ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)"

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน  ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เพราะเราเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ จากกรุงไทย-แอกซ่า

 

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
จึงเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ

 

สิทธิประโยชน์หลักประกันอุบัติเหตุกลุ่มระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
จำนวน  5  คนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครและช่องทางการชำระเงิน

•  ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
•  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
•  สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก พนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
•  ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)"
•  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน  ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง